Chuỗi mala Agate vàng phối Sunstone, Citrine cùng pháp khí Kim Cang